Yazd Medical Center

Location : Yazd  |  Area : 12000 m²   |  Function : Clinic  |   Condition :  5th Place in Competition

Architectural Design Team : Reza Eslami , Mojtaba Morhosseini, Amir Hossein Rostami zadeh  |  Modeling & Rendering : Mojtaba Mirhosseini

ساختمان پزشکان یزد

طراحی فاز یک معماری و رتبه پنجم مسابقه

موقعیت : یزد  |  متراژ : 12000 متر مربع  |  تعداد طبقه : پنج طبقه  |  کاربری: درمانی |  وضعیت: رتبه پنجم در مسابقه

تیم طراحی معماری : رضا اسلامی، مجتبی میرحسینی، امیر حسین رستمی زاده | مدلسازی و رندرینگ : مجتبی میرحسینی

طراحی داخلی این مجتمع به گونه ای است که فضاهای جمعی و انتظار مطب ها با پارتیشن های شیشه ای متحرک قابل ادغام و تفکیک هستند و از آنجایی که آدرس یابی در مراکز پزشکی بسیار حائز اهمیت بوده ، برای هر بخش پالت رنگی پیشبینی شده و فضا ها به راحتی قابل تشخیص و تفکیک خواهند بود. واقع گرایی، سودمندی و توجیه اقتصادی و استفاده بهینه از مساحت زمین وتامین حداکثری فضاهای درمانی، خوانایی روابط داخلی، انعطاف پذیری و تنوع فضایی، امکان استفاده مشترک تخصص های مشابه از تجهیزات مشترک و تجمع چند تخصص مشابه و ایجاد یک پارا کلنیک تخصصی، هماهنگی طرح با بافت شهری یزد، حفظ پیرایش و  سادگی در ترکیب حجمی، کد گذاری بصری طرح، ایجاد فضایی متفاوت از فضای آپارتمانی ساختمان های پزشکان موجود در کشور، سازگاری اقلیم و پایداری، تامین نور و تهویه طبیعی از خصوصیات این طرح است

ساختمان پزشکان یزد

ساختمان پزشکان یزد
ساختمان پزشکان یزد