رتبه اول و طرح برگزیده شده اجرای ساختمان ریس کنترل آیلند - سال 2023

رتبه اول و طرح برگزیده شده اجرای ساختمان ریس کنترل آیلند

رتبه دوم و طرح برگزیده برای اجرا بوتیک هتل آیلند - سال 2023

رتبه دوم و طرح برگزیده شده برای اجرا بوتیک هتل آیلند

برنده طراحی داخلی از نظر داوران و خواننده ها در مسابقه World Architecture Community - سال 2022

برنده طراحی داخلی از نظر داوران و خواننده ها در مسابقه World Architecture Community

تقدیر شده در مسابقه Golden Trezzini بابت پروژه شوروم ریچارد میل فرشته - سال 2022

Gold-Trezini-2022

رتبه سوم (بخش عمومی) در دهمین دوره ی جایزه ملی طراحی داخلی ایران معاصر بابت پروژه طراحی داخلی لانژ شرکت سبد گردان کاریزما - سال 1401

جایزه ملی طراحی داخلی ایران معاصر

تقدیر شده در مسابقه Golden Trezzini بابت پروژه طراحی داخلی لانژ شرکت سبد گردان کاریزما - سال 2022

Gold Trezini

تقدیر شده در مسابقه Kioskedia International Design Awards بابت پروژه شوروم ریچارد میل فرشته - سال 2022

HONORABLE